Положення про Державне агентство рибного господарства України


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. № 895

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство рибного господарства України

{У тексті Положення слова “Міністр аграрної політики та продовольства” в усіх відмінках замінено словами “Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 838 від 11.09.2019}

{У тексті Положення слова “Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” у всіх відмінках замінено словами “Міністр енергетики та захисту довкілля” у відповідному відмінку, а слово “Мінагрополітики” - словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 847 від 18.09.2019}

1. Державне агентство рибного господарства України (Держрибагентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики та захисту довкілля і який реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

2. Держрибагентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Держрибагентства є:

1) реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства;

2) внесення на розгляд Міністра енергетики та захисту довкілля пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

4. Держрибагентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств і в установленому порядку подає їх Міністрові енергетики та захисту довкілля;

2) вживає заходів щодо забезпечення збереження запасів анадромних видів риб у виключній (морській) економічній зоні України;

3) здійснює державний нагляд (контроль) у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водоймах України та у водах за межами юрисдикції України щодо рибальських суден, що плавають під Державним Прапором України, відповідно до міжнародних договорів України;

4) здійснює державний контроль технічного стану рибозахисних споруд, проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем;

5) здійснює контроль за дотриманням правил рибальства;

6) здійснює контроль за дотриманням лімітів і нормативів використання водних біоресурсів;

7) здійснює контроль за дотриманням правил використання об’єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів;

8) складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

{Підпункт 9 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 406 від 17.04.2019}

10) веде реєстр рибальських суден, який є складовою частиною Державного суднового реєстру України;

11) акредитує органи сертифікації персоналу рибальських суден;

12) видає дипломи, кваліфікаційні сертифікати та документи про відповідність компаній і суден вимогам Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 рокуМіжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 рокуМіжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередження забруднення 1993 року;

13) видає свідоцтво про право плавання суден під Державним Прапором України;

14) видає дозволи, сертифікати, довідки міжнародного зразка відповідно до вимог міжнародних договорів України з питань ведення рибного промислу і торгівлі рибою та морепродуктами;

15) видає свідоцтво про мінімальний склад екіпажу, свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

{Підпункт 16 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 406 від 17.04.2019}

17) видає дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції;

18) видає судновий білет для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

19) здійснює державний контроль за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості;

20) контролює дотримання кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки та сертифікації персоналу рибальських суден;

21) здійснює контроль за достовірністю подання суб’єктами рибного господарства, пов’язаними з добуванням і використанням водних біоресурсів, звітних даних про обсяги використання водних біоресурсів;

22) здійснює контроль за дотриманням порядку придбання або збуту осетрових видів риб та продукції з них;

23) здійснює державний контроль за системою моніторингу рибальських суден;

24) здійснює технічний нагляд та нагляд за дотриманням вимог міжнародних договорів України щодо технічного стану суден рибної промисловості;

25) реєструє рибальські судна, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, у Судновій книзі України;

26) веде реєстр сертифікатів, дипломів, кваліфікаційних посвідчень командного складу та членів персоналу рибальського судна;

27) запроваджує спеціальні форми статистичної звітності в галузі рибного господарства щодо водних біоресурсів згідно з міжнародними стандартами та нормами, забезпечує обмін такою інформацією з відповідними міжнародними організаціями згідно із законодавством та міжнародними договорами України;

28) виконує функції уповноваженого органу, який взаємодіє з ЄС, органами влади іноземних держав (їх компетентними органами і організаціями) з питань дотримання вимог системи запобігання та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства;

29) здійснює ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм та річок;

30) розробляє порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання;

31) погоджує науковим установам програми на проведення дослідного вилову водних біоресурсів;

32) бере участь у проведенні експертизи проектів будівництва нових та розширення, реконструкції, технічного переозброєння діючих підприємств, документації з перепрофілювання, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об’єктів, виконання інших робіт, а також впровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан рибогосподарських водних об’єктів (їх частин);

33) подає в установленому порядку пропозиції та здійснює контроль щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об’єктів, що забезпечує повноцінне існування гідробіонтів;

{Підпункт 34 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 406 від 17.04.2019}

35) веде державний облік, здійснює державний моніторинг, веде державний кадастр водних біоресурсів, а також державний облік та державний реєстр рибогосподарських водних об’єктів (їх частин);

36) укладає договори на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах);

37) розробляє та подає на затвердження Мінекоенерго:

порядок розроблення та форму паспорта рибогосподарської технологічної водойми;

спеціальні правила експлуатації та обліку, інструкцію і положення про комісію з проведення технічного нагляду за суднами рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

положення про капітана морського рибного порту;

правила добування (вилучення, вилову) та відтворення водних біоресурсів;

порядок носіння форменого одягу та формені знаки розрізнення працівників рибного господарства;

форму та правила ведення списку осіб суднового екіпажу (суднова роль), суднового і машинного журналів на риболовних суднах;

{Підпункт 37 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 406 від 17.04.2019}

правила пожежної безпеки на суднах флоту рибної промисловості, а також під час проведення вогневих робіт на суднах, які ремонтуються або будуються на суднобудівних та судноремонтних підприємствах;

{Підпункт 37 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 406 від 17.04.2019}

статут служби на риболовних суднах;

{Підпункт 37 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 406 від 17.04.2019}

38) погоджує будівництво або будь-які інші роботи на території та акваторії, відведених порту;

39) погоджує місце розташування рибоприймального пункту;

40) визначає прогноз допустимого вилову на наступний календарний рік для регулювання промислу водних біоресурсів, щодо яких не встановлюються ліміти вилову;

41) погоджує підвищення або зниження рівня води у рибогосподарських водних об’єктах;

42) здійснює керівництво та контроль за реєстрацією і веденням обліку рибальських суден;

43) погоджує видачу дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (у разі проведення робіт у рибогосподарських водних об’єктах);

44) погоджує режими рибогосподарської експлуатації водних об’єктів та контролює діяльність спеціальних товарних рибних господарств;

45) встановлює в установленому порядку заборону вилову водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) та забезпечує контроль за дотриманням заборони;

46) видає документи дозвільного характеру у сфері рибного господарства;

47) здійснює розподіл лімітів спеціального використання водних біоресурсів на квоти добування;

48) здійснює проведення у межах повноважень, передбачених законом, моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринку рибної продукції, державне регулювання внутрішнього ринку рибної продукції;

{Підпункт 48 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 406 від 17.04.2019}

49) бере участь у веденні державного кадастру тваринного світу;

50) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, готує пропозиції щодо укладення та денонсації договорів, укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру, забезпечує виконання узятих Україною зобов’язань за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Держрибагентства, представляє Україну в роботі міжнародних організацій у сфері рибного господарства;

51) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в рибогосподарський комплекс України;

52) співпрацює з Комітетом рибного господарства продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), органами влади іноземних держав та міжнародними організаціями з управління рибальством, ведення рибництва (аквакультури) з питань безпеки мореплавства на морі, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, охорони праці у рибному господарстві;

53) здійснює державне регулювання в сфері аквакультури, забезпечує формування раціонального ринку вітчизняної продукції аквакультури, здійснення науково-технологічної політики селекції в аквакультурі;

54) забезпечує підготовку, перепідготовку, дипломування та сертифікацію фахівців у сфері рибного господарства згідно з вимогами міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів;

55) здійснює контроль за діяльністю галузевої системи науково-технічної інформації;

56) забезпечує функціонування морських рибних портів;

57) співпрацює з класифікаційними товариствами;

58) розподіляє між користувачами водних біоресурсів квоти добування, у тому числі:

у районах дії міжнародних організацій з управління рибальством, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів України;

у водах за межами районів управління зазначених організацій відповідно до міжнародно-правових зобов’язань України;

у водах, що перебувають під юрисдикцією прибережних держав, якщо це передбачено міжнародними договорами України;

59) бере участь у розробленні і здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу рибної галузі, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

60) бере участь у заходах з контролю якості та безпеки продуктів рибальства, харчової продукції під час її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання та утилізації;

61) виступає відповідно до законодавства державним замовником науково-дослідних робіт, координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво наукових розробок та поширенню передового досвіду;

62) здійснює державну атестацію наукових установ, що належать до сфери управління Держрибагентства;

63) розробляє програми науково-технічного розвитку у сфері рибного господарства та організовує їх виконання;

64) здійснює організаційне забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері рибного господарства у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління Держрибагентства;

{Підпункт 65 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 406 від 17.04.2019}

66) сприяє підвищенню енергоефективності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства;

67) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрибагентства;

68) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держрибагентства, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

69) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Держрибагентство з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держрибагентства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держрибагентства та на керівні посади в його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держрибагентства та його територіальних органів;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 406 від 17.04.2019}

3) контролює діяльність територіальних органів Держрибагентства;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держрибагентства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

5) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

6) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

6. Держрибагентство для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього питань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Держрибагентство (орган рибоохорони) здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через утворені в установленому порядку територіальні органи (органи рибоохорони).

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 406 від 17.04.2019}

8. Держрибагентство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

9. Держрибагентство у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекоенерго видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

10. Держрибагентство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 406 від 17.04.2019}

11. Голова Держрибагентства є Головним державним інспектором рибоохорони України.

12. Голова Держрибагентства:

1) очолює Держрибагентство, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держрибагентство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра енергетики та захисту довкілля пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, зокрема розроблені Держрибагентством проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекоенерго, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання в апараті Держрибагентства та його територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекоенерго і доручень Міністра енергетики та захисту довкілля з питань, що належать до компетенції Держрибагентства;

4) подає на затвердження Міністрові енергетики та захисту довкілля плани роботи Держрибагентства;

5) звітує перед Міністром енергетики та захисту довкілля про виконання планів роботи Держрибагентства та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держрибагентства, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням із Міністром енергетики та захисту довкілля керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держрибагентства;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держрибагентства;

8) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держрибагентства (якщо інше не передбачене законом);

9) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держрибагентства;

9-1) затверджує посадові інструкції працівників Держрибагентства;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 406 від 17.04.2019}

10) призначає на посаду за погодженням з Міністром енергетики та захисту довкілля та головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посади керівників територіальних органів Держрибагентства;

11) призначає на посаду за погодженням з Міністром енергетики та захисту довкілля, звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Держрибагентства;

12) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держрибагентства, керівників територіальних органів Держрибагентства, присвоює їм ранг державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

13) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

14) забезпечує взаємодію Держрибагентства із структурним підрозділом Мінекоенерго, визначеним Міністром енергетики та захисту довкілля відповідальним за взаємодію з Держрибагентством;

15) забезпечує дотримання встановленого Міністром енергетики та захисту довкілля порядку обміну інформацією між Мінекоенерго і Держрибагентством та вчасність її подання;

16) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління обєктами державної власності, що належать до сфери управління Держрибагентства;

17) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держрибагентства;

18) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держрибагентства та його територіальними органами доручення;

19) призначає на посаду та звільняє з посади начальників і капітанів морських рибних портів (портопунктів);

20) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держрибагентства;

21) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Держрибагентства, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держрибагентства;

22) утворює комісії, робочі та експертні групи;

23) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

23-1) підписує накази Держрибагентства;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 23-1 згідно з Постановою КМ № 406 від 17.04.2019}

23-2) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в апараті Держрибагентства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 23-2 згідно з Постановою КМ № 406 від 17.04.2019}

24) здійснює інші повноваження, визначені законом.

13. Голова Держрибагентства має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Держрибагентства звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 406 від 17.04.2019}

14. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань у Держрибагентстві може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держрибагентства.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держрибагентстві можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держрибагентства.

15. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держрибагентства затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Держрибагентства затверджує його Голова за погодженням із Міністром енергетики та захисту довкілля.

Штатний розпис, кошторис апарату Держрибагентства затверджуються його Головою за погодженням із Мінфіном.

Держрибагентство є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а

тел/факс:+38 (044) 272-20-32

E-mail: darg@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

f y t t t