Всеукраїнський тиждень права


02.12.2016

Всеукраїнський тиждень права

Управління правового забезпечення Держрибагентства до Всеукраїнського тижня права інформує про права, свободи та обов’язки громадян.

Відповідно до Указу Президента України від 8 грудня 2008 року № 1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права» щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини в Україні, започатковано проведення Всеукраїнського тижня права, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй у 1948 році Загальної декларації прав людини.

Відповідно до Плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 31 серпня 2016 року № 627-р, Всеукраїнський тиждень права у 2016 році проводиться з 05 по 08 грудня. Держрибагентством підтримано ініціативу Уряду та затверджено наказ Держрибагентства від 30 вересня 2016 року № 340 «Про затвердження плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права» в рамках якого будуть реалізовані завдання визначені Планом заходів.

Україна є членом-засновником Організації Об’єднаних Націй, впливової та потужної органiзацiï, чия дiяльнiсть спрямована на захист i дотримання прав людини.

Декларація стала документом, навколо якого зосереджено роботу правникiв та фахiвцiв у галузi прав людини. Цей документ став також основоположним для забезпечення прав людини в конституціях багатьох країн свiту, що стали учасниками ООН. Украïна не так давно вiдiйшла вiд тоталiтарноï системи й почала iнтеграцiю у свiтове демократичне спiвтовариство. Ми маємо власний Основний закон України – Конституцiю України, що була прийнята на п'ятiй сесiï Верховноï Ради Украïни XIII скликання 28 червня 1996 року, з якою мають узгоджуватися всi iншi закони, що ïх ухвалює Верховна Рада України.

Розділом ІІ Конституції проголошенi права, свободи та обов’язки людини і громадянина, якi ранiше не закрiплювалися в жоднiй з попереднiх конституцiй: право на повагу гідності, право на свободу та особисту недоторканнiсть, право на свободу думки й слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, право на свободу світогляду і вiросповiдання, право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності тощо.

Характерними є й iншi ознаки, що закрiпленi в Конституцiï: визнання прiоритету прав та свобод людини й громадянина, подiл державноï влади на законодавчу, виконавчу й судову.

Конституцiя закрiплює не тiльки основнi форми народовладдя, вона визначає також найважливiшi принципи, правила й процедури здiйснення народом форм влади. Особливо важливо те, що Конституцiєю не тiльки визначаються, а й забезпечуються, гарантуються здiйснення прав i свобод громадян.

Провiвши паралель мiж Декларацією та Конституцiєю, можна помiтити спiльне й вiдмiнне в цих документах. Перша, мабуть найбiльша мiж ними рiзниця в тому, що Декларація прийнята як мiжнародний документ, що є офiцiйною програмною заявою для краïн-учасниць, а Конституцiя це конкретний документ, норми якої – це норми прямоï дiï, що має важливе значення для забезпечення й охорони прав людини. Украïнська держава дотримується засад демократичностi у своïй законотворчiй дiяльностi. Майже всi статтi Декларації та положення, що в нiй закрiпленi, вiдтворенi в Конституцiï, наприклад:

- частина друга статті 28 Конституції: «Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню» та стаття 5 Декларації: «Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання»;

- стаття 38 Конституції: «Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.» та частина 1 статті 21 Декларації: «Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників».

Всі ці спільни риси створили реальне пiдґрунтя для подальшого розвитку Украïни як демократичноï держави.

Проте Декларація та Конституція мають деякi суттєвi вiдмiнностi.

Наприклад, стаття 1 Декларації проголошує: «Всі люди  народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.». Це загальновiдомий факт, про який згадує ще Бiблiя. Проте, якби така норма була закрiплена конституцiйно, то напевно б з'явилися дуже багато протиріч. Кожна людина має своï симпатiï й антипатiï. Проте, коли вона буде дiяти стосовно всiх iнших з однаковою чемнiстю, вона втратить свою iндивiдуальнiсть. Як можна ставитися з повагою i бути толерантним до людини, яка, наприклад, розпалює ворожнечу мiж людьми тощо.

Стаття 4 Декларації проголошує: «Нiхто не повинен утримуватися в рабствi або пiдневiльному станi; рабство й работоргiвля забороняються в усiх формах.». Прямий вiдповiдник цiєï статтi в Конституцiï відсутній, лише в частині третій статтi 43 зазначається, що використання примусовоï працi забороняється, власне, про рабство нiчого не сказано.

Частини друга, третя статті 29 Декларації: «При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення  справедливих  вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. Здійснення цих прав і свобод ні в якому разі не повинно суперечити цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй.» є нормами мiжнародного права i певно, не могли бути закрiпленi в Конституції. Проте статтею 22  Конституцiï передбачено: «Права i свободи людини й громадянина, закрiпленi цiєю Конституцiєю, не є вичерпними.». Хоча, очевидно, що засновники Декларації мали на метi не тільки досягти проголошення лише прав людини, що визначенi в нiй, а всiх можливих прав, що не суперечить нi самiй Декларації, нi законам держав - учасниць ООН.

Окремо можна було б обговорити тi положення, якi стосуються обов'язкiв громадян. В Украïнi багато говорять про обов'язки, починаючи зi шкiльноï лави, менше про права.

Хотілось би наголосити, у громадянина перед державою невелика кількість обов'язкiв, один і найсуттєвiший – сплачувати податки. У правовiй державi в людини бiльше обов'язкiв перед людьми, якi ïï оточують, а не перед державою.

Отже, можемо констатувати, що Декларація та Конституцiя несуттєво вiдрiзняються в деяких положеннях, якими за інших обставин можна було б i знехтувати.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що на законодавчому рівні права і свобода людини і громадянина в Україні забезпечені належним чином та відповідають європейським цінностям. Але для того, щоб людина могла успішно реалізувати свої права, визначені Конституцією та законами, отримувати від суспільства певні матеріальні і духовні блага, вона повинна виконувати покладені на неї обов'язки та віддавати суспільству свою працю, свої зусилля, піклуватись про державні і громадські справи, а день прав людини потрібно розглядати як можливість накреслити плани для подальшої роботи, а її більш ніж достатньо для всіх.


Читайте також:

  Протягом тижня у рибній галузі відбулося святкування Дня рибалки, гучні затримання та передача нової техніки рибоохоронним патрулям
Протягом тижня у рибній галузі відбулося святкування Дня рибалки, гучні затримання та передача нової техніки рибоохоронним патрулям В період з 7 по 14 липня 2017 року в рибній галузі пройшло святкування Дня рибалки, відбулось виявлення гучних порушень на Київщині, Донеччині та Полтавщині, стартувала подача документів до Сумського рибоохоронного патруля та розпочалась ... >>>

  Управління оперативного реагування за 1 півріччя 2017 р. виявило порушень на 1,2 млн грн
Управління оперативного реагування за 1 півріччя 2017 р. виявило порушень на 1,2 млн грн За перше півріччя роботи Управлінням оперативного реагування «Рибоохоронний патруль» було проведено 70 рибоохоронних рейдів та виявлено 176 порушень правил рибальства. Вони завдали збитків рибному господарству на 1,2 млн грн. Разом з тим, за ... >>>

  Київський рибоохоронний патруль виявив збитки на 63 тис. грн. на Канівському водосховищі
Київський рибоохоронний патруль виявив збитки на 63 тис. грн. на Канівському водосховищі 13 липня, під час проведення рибоохоронного рейду на Канівському водосховищі, Київський рибоохоронний патруль виявив 2 грубих порушення. Браконьєри здійснювали вилов 37 сітками. Загальна сума збитків, завданих рибному господарству, становить ... >>>

  Рибоохоронний патруль в регіонах отримав першу техніку 13 липня, – Держрибагентство
Рибоохоронний патруль в регіонах отримав першу техніку 13 липня, – Держрибагентство 43 сучасних автомобілі Renault Duster буде закуплено для 22 територіальних управлінь запущеного рибоохоронного патруля. Передача техніки здійснюватиметься в кілька етапів. Перші два автомобілі офіційно передано до Чорноморського та ... >>>

  Угорська рибопереробна компанія шукає українських постачальників риби
Угорська рибопереробна компанія шукає українських постачальників риби До Держрибагентства звернулась угорська рибопереробна компанія з метою налагодження контактів з постачальниками таких видів риби, як карась, сом, форель, амур і лящ. Зацікавлених у співробітництві підприємців просимо звернутися до Відділу ... >>>

  В Сумський рибоохоронний патруль шукають 13 патрульних
В Сумський рибоохоронний патруль шукають 13 патрульних 11 липня розпочався прийом документів до Сумського рибоохоронного патруля. До управління шукають 13 рибоохоронних патрульних. Рибоохоронний патруль є органом із якісно новими стандартами роботи. Його створено замість ліквідованих ... >>>

  Ефективність рибоохоронної роботи в першому півріччі 2017 р. зросла у 8 разів, - Держрибагентство
Ефективність рибоохоронної роботи в першому півріччі 2017 р. зросла у 8 разів, - Держрибагентство Держрибагентство підвело підсумки рибоохоронної діяльності за перше півріччя 2017 року. Рибоохоронними патрулями та органами рибоохорони було проведено 8063 рибоохоронних рейдів, виявлено 15199 порушень, 32% порушень (4923) є грубими. В ... >>>

  Держрибагентство привітало дітей із Днем Рибалки!
Держрибагентство привітало дітей із Днем Рибалки! 8 липня Держрибагентство України, Київський рибоохоронний патруль та Громада Рибалок України провели благодійний рибальський фестиваль "Сімейна риболовля"! У ньому взяло участь більше 100 дітей із родин-учасників АТО, дітей із родин зі ... >>>


Документы: 1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64, 65-72, 73-80, 81-88, 89-96, 97-104, 105-112, 113-120, 121-128, 129-136, 137-144, 145-152, 153-160, 161-168, 169-176, 177-184, 185-192, 193-200, 201-208, 209-216, 217-224, 225-232, 233-240, 241-248, 249-256, 257-264, 265-272, 273-280, 281-288, 289-296, 297-304, 305-312, 313-320, 321-328, 329-336, 337-344, 345-352, 353-360, 361-368, 369-376, 377-384, 385-392, 393-400, 401-408, 409-416, 417-424, 425-432, 433-440, 441-448, 449-456, 457-464, 465-472, 473-480, 481-488, 489-496, 497-504, 505-512, 513-520, 521-528, 529-536, 537-544, 545-552, 553-560, 561-568, 569-576, 577-584, 585-592, 593-600, 601-608, 609-616, 617-624, 625-632, 633-640, 641-648, 649-656, 657-664, 665-672, 673-680, 681-688, 689-696, 697-704, 705-712, 713-720, 721-728, 729-736, 737-744, 745-752, 753-760, 761-768, 769-776, 777-784, 785-792, 793-800, 801-808, 809-816, 817-824.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а

тел.:+38 (044) 486-62-43, тел/факс:+38 (044) 272-20-32

E-mail: darg@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t