Положення про органи рибоохорони Державного агентства рибного господарства України


1. Органи рибоохорони - Головне управління охорони водних біоресурсів у м. Києві, управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в області, басейнові управління, басейновий відділ (далі - Управління) - є територіальними органами Державного агентства рибного господарства України, які діють у складі Держрибагентства України і йому підпорядковуються.

Головне управління охорони водних біоресурсів у м. Києві за дорученням Держрибагентства України у межах своїх повноважень спрямовує та координує роботу органів рибоохорони на місцях, згідно з чинним законодавством проводить роботу щодо усунення негативних явищ, пов’язаних з корупцією, перевищенням службових та посадових повноважень в органах рибоохорони.
Голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність Управління і сприяють йому у виконанні покладених на нього завдань.
Повноваження Управління поширюються на територію відповідного водного об’єкта, області, акваторію в межах районів діяльності, визначених Держрибагентством України (далі - район діяльності).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступника, наказами Держрибагентства України, дорученнями Голови Держрибагентства України, актами місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Управління є реалізація повноважень Державного агентства рибного господарства України у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в районі діяльності.

4. Управління в межах визначеного району діяльності та відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Видає, переоформляє, видає дублікати та анулює передбачені законом документи дозвільного характеру.
4.2. Погоджує видачу дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду.
4.3. Видає та скасовує передбачені законодавством документи на право добування водних біоресурсів, а також на право переселення та утримання в неволі чи напіввільних умовах водних біоресурсів.
4.4. Погоджує режими рибогосподарської експлуатації водних об'єктів та забезпечує державний контроль (нагляд) за їх дотриманням.
4.5. Забезпечує організацію та здійснює державний нагляд (контроль) у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів у водних об’єктах та їх частинах.
4.6. Координує роботу з штучного розведення, вирощування риби, інших водних біоресурсів, їх використання у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
4.7. Погоджує проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають водоплавні птахи, хутрові звірі, та промисловий вилов риби в місцях, де розводяться бобри і хохулі.
4.8. Здійснює державний контроль технічного стану рибозахисних споруд, проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем.
4.9. Здійснює контроль за дотриманням лімітів і нормативів використання водних біоресурсів.
4.10. Надає в установленому порядку пропозиції та здійснює контроль щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об’єктів.
4.11. Здійснює державний контроль (нагляд) за дотриманням правил використання, порядку придбання та збуту об'єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів.
4.12. Готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до повноважень Держрибагентства України.
4.13. За дорученням Держрибагентства України надає пропозиції до проектів нормативно-правових актів з питань рибного господарства, рибної промисловості, охорони і відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства.
4.14. Бере участь у роботах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, які спричиняють або можуть спричинити погіршення умов існування або масову загибель водних біоресурсів.
4.15. Проводить розслідування фактів масової загибелі риби та бере участь у роботі комісій з виявлення причин її загибелі.
4.16. Надає пропозиції Держрибагентству України щодо розроблення порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання.
4.17. За погодженням з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування бере участь у розробці регіональних комплексних програм з охорони довкілля в частині охорони та відтворення водних біоресурсів та контролює їх виконання.
4.18. За дорученням Держрибагентства України бере участь у розробці прогнозів допустимого вилову та проектів лімітів використання водних біоресурсів та у розподілі затверджених лімітів на квоти спеціального використання водних біоресурсів.
4.19. Надає пропозиції Держрибагентству України щодо розроблення правил добування (вилучення, вилову) та відтворення водних біоресурсів.
4.20. За дорученням Держрибагентства України бере участь у роботі комісій з питань, що належать до повноважень Управління.
4.21. Проводить роз'яснювальні заходи з питань охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства.
4.22. Складає і надає за належністю узагальнену звітність за результатами основної та інших видів діяльності.
4.23. Здійснює передбачені законодавством заходи щодо регулювання рибальства.
4.24. Виконує інші повноваження, визначені законами України та покладені на Управління Головою Державного агентства рибного господарства України.

5. Управління з метою організації своєї діяльності:
5.1. Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.
5.2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.
5.3. Організовує планово-фінансову роботу в Управлінні, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.
5.4. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Управління, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.
5.5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.
5.6. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
5.7. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.
5.8. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів в Управлінні.
5.9. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на Управління завдань в межах законодавства України.

6. Управління має право:
6.1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.
6.2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.
6.3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань.
6.4. Користуватись інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.
6.5. Давати обов'язкові до виконання письмові вказівки (приписи) про усунення порушень у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.
6.6. Перевіряти документи на право використання водних біоресурсів, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь рибальства, добутої продукції та інших предметів.
6.7. Безперешкодно користуватися при виконанні службових обов'язків послугами попутного водного і сухопутного транспорту та засобами зв'язку, що належать користувачам водних біоресурсів усіх форм власності.
6.8. Безоплатно одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян, іноземців та осіб без громадянства статистичні, інші довідкові та інформаційні матеріали, пояснення, необхідні для визначення стану охорони, відтворення і використання водних біоресурсів, а також повідомлення про аварійні забруднення довкілля.
6.9. Складати протоколи та розглядати в установленому законом порядку справи про адміністративні правопорушення у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.
6.10. У разі неможливості встановлення особи правопорушника на місці вчинення правопорушення доставляти його до правоохоронних органів чи в приміщення виконавчого органу місцевого самоврядування для складення протоколу про адміністративне правопорушення.
6.11. Вилучати в осіб, які порушують законодавство у галузі охорони і використання водних біоресурсів, знаряддя добування водних біоресурсів, транспортні (у тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення, незаконно добуті водні біоресурси, а також відповідні документи на них.
6.12. Проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, фото- і відеозйомку як допоміжні засоби для запобігання і виявлення порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.
6.13. Викликати посадових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для надання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.
6.14. Безперешкодного доступу до території (у тому числі об'єктів природно-заповідного фонду) і приміщень підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування, утримання, зберігання або переробку водних біоресурсів, з метою здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.
6.15. Визначати розмір збитків, завданих рибному господарству, за затвердженими таксами та методиками.
6.16. Самостійно та через органи прокуратури подавати позови про відшкодування шкоди, заподіяної суб'єктами господарювання та громадянами внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.
6.17. Вилучати знаряддя добування (вилову) водних біоресурсів, транспортні засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, а також незаконно добуті водні біоресурси у разі неможливості встановлення власника зазначеного майна.
6.18. Зупиняти діяльність суб'єктів рибного господарства, що провадиться з порушенням вимог законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.
6.19. Визначати в установленому порядку строки заборони вилову водних біоресурсів в рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та забезпечувати контроль за їх дотриманням.
6.20. Вимагати від суб'єктів рибного господарства подання звітів про обсяги спеціального використання водних біоресурсів та контролювати їх достовірність.
6.21. Здійснювати перевірку знарядь добування, контролювати їх кількість, перевіряти відповідність вимогам законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.
6.22. Здійснювати передбачені законодавством заходи щодо регулювання рибальства.
6.23. Використовувати за погодженням із Міністерством внутрішніх справ України спеціальні транспортні засоби, які мають графічні забарвлення, написи та емблему.
6.24. Залучати до охорони водних біоресурсів громадських інспекторів рибоохорони.
6.25. Під час виконання службових обов'язків на носіння форми встановленого зразка, а також на носіння і застосування табельної зброї та інших спеціальних засобів відповідно до закону.

7. Управління під час здійснення охорони виключної (морської) економічної зони має такі повноваження:
7.1. Зупиняти та оглядати в установленому порядку судна, що здійснюють промисел водних біоресурсів, пошук, дослідження та операції, пов'язані з промислом у виключній (морській) економічній зоні, а також перевіряти документи на здійснення промислу та інших робіт.
7.2. Зупиняти або припиняти промисел та інші роботи у разі порушення вимог Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України" або відсутності дозволу (погодження) на їх проведення.
7.3. Складати протоколи про вчинення правопорушення у виключній (морській) економічній зоні.
7.4. Застосовувати штрафні санкції у випадках, передбачених законом.
7.5. Безоплатно користуватися транспортними послугами та засобами зв'язку промислових суден іноземних держав, що здійснюють промисел або інші роботи у виключній (морській) економічній зоні згідно з міжнародними договорами України або дозволами.
7.6. Здійснювати інші повноваження відповідно до закону.

8. Управління здійснює свої повноваження безпосередньо.

9. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

10. Управління у межах своїх повноважень видає акти організаційно-розпорядчого характеру.
Акти Управління, що не відповідають вимогам законодавства України, можуть бути скасовані Головою Державного агентства рибного господарства України повністю чи в окремій частині, в тому числі за дорученням Міністра аграрної політики та продовольства України, а також Міністром аграрної політики та продовольства України у разі відмови Голови Державного агентства рибного господарства України скасувати такий акт.

11. Управління очолює його начальник, який призначається на посаду за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та головою місцевої державної адміністрації та звільняється з посади Головою Державного агентства рибного господарства України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.
Начальник Управління може мати двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Державного агентства рибного господарства України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

12. Начальник Управління:
12.1. Очолює Управління, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.
12.2. Організовує та забезпечує виконання Управлінням актів законодавства, наказів Мінагрополітики України, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступника, наказів Держрибагентства України, доручень Голови Державного агентства рибного господарства України.
12.3. Вносить пропозиції Голові Державного агентства рибного господарства України щодо пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Управління (річні, піврічні).
12.4. Звітує перед Головою Державного агентства рибного господарства України щодо виконання покладених на Управління завдань та планів роботи.
12.5. Здійснює добір кадрів до Управління, формує кадровий резерв на відповідні посади.
12.6. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління.
12.7. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників Управління,  присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).
12.8. Порушує перед Головою Державного агентства рибного господарства України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.
12.9. Підписує накази Управління.
12.10. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками.
12.11. Подає Голові Державного агентства рибного господарства України на затвердження структуру Управління, затверджує положення про структурні підрозділи Управління і посадові інструкції працівників.
12.12. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

13. Начальник Управління підзвітний та підконтрольний голові відповідної місцевої державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій.

14. В Управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Управління.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Управлінні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються начальником Управління.

15. Управління діє на підставі положення, що затверджується відповідно до цього Положення Головою Державного агентства рибного господарства України.

16. Структуру Управління затверджує Голова Державного агентства рибного господарства України за погодженням із Міністром аграрної політики та продовольства України.
Штатний розпис та кошторис Управління затверджуються Головою Державного агентства рибного господарства України.
Чисельність працівників Управління затверджує Голова Державного агентства рибного господарства України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держрибагентства України.

17. Управління утворюється у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

18. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні логотипи та емблему, бланки та штампи.

Затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 19.01.2012 № 26, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 2012 р. за № 379/20692

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а

тел.:+38 (044) 486-62-43, тел/факс:+38 (044) 272-20-32

E-mail: darg@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t t