Положення про Науково - промислову раду Держрибагентства


1. Загальна частина

1.1. Науково-промислова рада Державного агентства рибного господарства України (далі – НПР) створена на підставі пункту 14 Положення про Державне агентство рибного господарства України (далі – Держрибагетство України), затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 № 484 „Про Державне агентство рибного господарства України”, і єдорадчим робочим органом Держрибагетства України з розгляду та вирішення проблем, пов’язаних з:
використанням рибогосподарських водних об’єктів загальнодержавного значення, охороною та відтворенням водних біоресурсів, раціональним їх використанням як у водних об’єктах України, так і у відкритому морі та виключній (морській) економічній зоні України;
відпрацюванням наукових рекомендацій, пропозицій щодо напрямів розвитку спеціального використання природних ресурсів загальнодержавного значення, техніки і технології, найважливіших науково - дослідних програм щодо використання водних біоресурсів;
розглядом проектів нормативно-правових актів у сфері спеціального використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
1.2. У своїй діяльності НПР керується законами України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України цим Положенням, договорами та угодами України з іншими державами щодо рибогосподарської діяльності, іншими нормативно - правовими актами.
1.3. В інтересах забезпечення комплексності аналізування питань і об'єктивності прийняття рішень НПР здійснює свою діяльність в тісному контакті із структурними підрозділами Держрибагетства України, а також з науковими установами рибної галузі.
1.4. НПР має право готувати для подання до керівництва Держрибагетства України, Міністерства аграрної політики та продовольства України і інших державних органів пропозиції щодо вирішення  питань,  пов’язаних  з  охороною,  відтворенням  та раціональним використанням водних біоресурсів, а також діяльністю рибогосподарських організацій.
1.5. У відповідності до мети діяльності та, покладених на НПР завдань, її склад формується з представників Державного агентства рибного господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, наукових установ, органів рибоохорони, рибогосподарських підприємств, користувачів водних біоресурсів, що займаються промислом водних біоресурсів, а також діяльністю, що пов’язана з аквакультурою. Персональний склад НПР та зміни до нього затверджуються наказом Державного агентства рибного господарства України.
1.6. Науково – промислова рада у своєму складі може створювати сектори, секції та робочі групи за напрямками діяльності.
1.7 Роботою НПР керує голова.
 
2. Основні завдання та функції НПР 

Діяльність НПР здійснюється за наступними напрямками :
2.1. Розгляд та організація виконання заходів, спрямованих на:
2.1.1. Раціональне використання та охорону і відтворення водних біоресурсів.
2.1.2. Поліпшення умов природного та штучного відтворення водних біоресурсів.
2.1.3. Розвиток аквакультури.
2.1.4. Розгляд висновків досліджень з оцінки впливу на водні біоресурси усіх видів діяльності людини.
2.2.   Основні функції НПР.
З метою прийняття рішень згідно до завдань НПР готує:
2.2.1. Експертні висновки щодо впровадження завершених розробок (проектів) знарядь і засобів промислу водних біоресурсів, та реалізації заходів з поліпшення умов їх природного та штучного відтворення, розвитку аквакультури, враховуючи оцінку можливості та доцільності вселення окремих видів водних біоресурсів.
2.2.2. Пропозиції по запобіганню негативних наслідків для життєдіяльності водних біоресурсів через погіршення умов їх існування та природного відтворення.
2.2.3. Рекомендації та пропозиції щодо змін і доповнень до нормативно – правових актів з питань регулювання діяльності, що пов’язана з спеціальним використанням водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах.
2.2.4. Проекти програм та рекомендацій щодо організації проведення науково – дослідних робіт (ловів), науково – промислових ловів, контрольних ловів, меліоративних ловів, а також впровадження наукових розробок з питань промислового рибальства у виробництво.
2.2.5. Заходи з організації раціонального використання водних біоресурсів окремих рибогосподарських водних об’єктів чи окремих районів промислу Азово – Чорноморського басейну.
2.2.6. Пропозиції та проекти рішень з проблем, які виносяться на розгляд сесій Українсько – Російської комісії з питань рибальства у Азовському морі, а також відповідно до інших міждержавних угод, учасницею яких є Україна.
Науково – промислова рада забезпечує:
2.3. Розгляд науково – біологічних обґрунтувань і проектів лімітів спеціального використання водних біоресурсів, рекомендації щодо оптимальної кількості суден та знарядь лову (їх промислове навантаження), що використовуються в окремому районі промислу чи окремій водоймі, а також їх раціональне використання.
2.3.1. Розгляд питань (суперечностей) щодо пропозицій та висновків з визначення промислових ділянок для організації прибережного лову, кількості контрольно – спостережних пунктів та рибопромислових суден для здійснення науково – дослідних робіт (ловів), науково – промислових ловів, контрольних ловів, меліоративних ловів та експедицій.
2.3.2. Підготовку пропозицій щодо розподілу коштів, що надходять з державного бюджету, на покриття операційних витрат між науковими установами Державного агентства рибного господарства України, органами рибоохорони, відтворювальними комплексами, що займаються відтворенням та вселенням у водні об’єкти загальнодержавного значення водних біоресурсів, рибодобувними підприємствами та іншими підприємствами і організаціями, чия діяльність спрямована на збереження та відтворення водних біоресурсів і підвищення біологічної продуктивності водних об’єктів загальнодержавного значення.
2.3.3. Розробку пропозицій щодо обсягів використання водних біоресурсів у зоні юрисдикції України, у водах інших держав (на основі міжурядових угод), а також спільними підприємствами, створеними за участю юридичних і фізичних осіб.
2.3.4. Аналіз промислової інформації, результатів науково – дослідних робіт (ловів), науково – промислових ловів, контрольних ловів, меліоративних ловів та експедицій, здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень, освоєнням лімітів спеціального використання водних біоресурсів.
Науково – промислова рада здійснює:
2.4. Розгляд звітів науково - дослідних установ про відповідність фактичних уловів прогнозованим обсягам та інформації органів рибоохорони про хід освоєння квот і лімітів користувачами, що здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів.
 2.4.1. Розгляд звітів науково - дослідних установ та рибопромислових підприємств і організацій про хід і результати виконання науково – дослідних робіт (ловів), науково – промислових ловів, контрольних ловів, меліоративних ловів та експедицій за програмами науково - дослідних установ та відповідних заходів щодо усунення недоліків у цій сфері діяльності.
2.4.2. Аналіз достовірності та своєчасності подання науково- дослідними установами, органами рибоохорони інформації, визначеної в установленому порядку, щодо здійснення спеціального використання водних біоресурсів при проведенні науково – дослідних робіт (ловів), науково – промислових ловів, контрольних, меліоративних ловів та експедицій.
2.4.3. Участь у розробці проектів та аналіз виконання міждержавних та державних екологічних програм, спрямованих на збереження та поліпшення умов природного відтворення водних біоресурсів.
2.4.4. Участь у розробці пропозицій з визначення основних принципів рибогосподарської політики у сфері міжнародного співробітництва України по рибному господарству та використанню водних біоресурсів Азово - Чорноморського басейну та Світового океану.
 
3. Склад і структура НПР 

3.1. До складу НПР входять Голова Державного агентства рибного господарства України, заступники Голови, керівники структурних підрозділів апарату Держрибагентства України, керівники наукових установ, начальник Головрибводу та керівники органів рибоохорони. До складу НПР також можуть входити керівники та висококваліфіковані спеціалісти окремих підприємств, організацій і громадських об'єднань рибної галузі.
3.2. Очолює НПР голова.
3.3. У складі НПР постійно діють секції:
- секція промислового рибальства у басейні Азовського моря;
- секція промислового рибальства у басейні Чорного моря;
- секція промислового рибальства у внутрішніх водних об'єктах (водосховища, озера, річки, лимани);
3.4. До складу секції входять висококваліфіковані спеціалісти відповідного регіону: фахівці Держрибагентства України, Головрибводу, вчені, керівники підприємств - користувачів водних біоресурсів, представники громадських організацій рибної галузі.
3.5. Очолює секцію заступник Голови Держрибагентства України або керівник підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління Держрибагентства України.
3.6. Секретарем секції призначається один з членів секції, який має практичний досвід роботи щодо налагодження зв'язків науки з виробництвом.
3.7. Склад НПР та її секцій щорічно уточнюється.
 
4. Організація роботи НПР 

4.1. Голова НПР здійснює загальне керівництво діяльністю НПР.
За його дорученням оперативне керівництво НПР здійснюють заступники голови НПР.
4.2. НПР здійснює свою діяльність згідно з річними планами робіт. Засідання НПР проводяться у терміни, визначені планом, але не рідше 4 разів на рік.
Пропозиції до плану роботи НПР вносяться структурними підрозділами Держрибагентства України за матеріалами, що надійшли від науково-дослідних установ, органів рибоохорони, підприємств та організацій галузі.
Форма плану роботи НПР встановлюється її головою.
4.3. Підготовка проектів планів роботи і звітів щодо діяльності НПР, організація підготовки питань для розгляду на пленарних засіданнях, а також контроль за виконанням оперативних доручень НПР покладається на секретаря.
4.4. Підготовка повідомлень, доповідей і проектів рішень до пленарних засідань НПР виконується фахівцями або організаціями за дорученням голови НПР або його заступників за участю структурних підрозділів Держрибагентства України, членів секцій НПР.
4.5. Розгляд конкретного питання на засіданні НПР, секції завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування і розгляду при необхідності висновків експертів.
4.6. Члени НПР і секцій користуються рівним правом одного вирішального голосу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів НПР, що присутні на засіданні.
4.7. Питання, рішення яких не потребує широкого залучення вчених і спеціалістів, можуть розглядатися в робочому порядку.
4.8. З комплексних питань, які вимагають участі декількох організацій, розробка матеріалів доручається цим організаціям.
4.9. Матеріали, які планується розглянути на засіданні НПР, подаються Голові НПР у 2-х примірниках не пізніше як за місяць до їх розгляду.
4.10. Висновки по матеріалах, що подаються на розгляд НПР, готуються в установлений термін структурними підрозділами Держрибагентства України або за їх дорученням, компетентними організаціями, підприємствами, а також членами секцій НПР.
4.11. Рішення НПР у вигляді протоколів пленарних засідань, а також засідань секцій є дорадчими і для керівництва Держрибагентства України мають характер рекомендацій, але набувають обов’язкового характеру у разі затвердження їх наказом
4.12. Вся робота у секціях НПР, у т.ч. і складання річних планів робіт, організовується та проводиться керівниками і секретарями секцій.
4.13. Засідання секції проводяться у терміни, визначені планом, але не рідше 4 разів на рік.
4.14. Заплановані до обговорення на засіданні НПР питання, як правило, попередньо розглядаються на секції.
4.15. Підготовка доповідей і проектів рішень до засідань секцій, згідно з планами робіт, здійснюється доповідачами за участю структурних підрозділів Держрибагентства України.
4.16. Контроль за підготовкою матеріалів до засідань секцій, організація засідань, оформлення рішень секцій покладається на керівників і секретарів секцій. Після затвердження усі документи передаються секретарю НПР у тижневий термін.
4.17. Рішення НПР та секцій оформляються протоколом, затвердженим головою НПР або керівником секції.
 
5. Голова НПР має право:

- скликати позапланові засідання НПР;
- давати доручення керівникам секцій з питань організації роботи НПР;
- вносити пропозиції щодо перегляду рішень секцій НПР;
- одержувати від керівників структурних підрозділів Держрибагентства України та органів рибоохорони пропозиції і матеріали щодо роботи НПР;
- залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) та вчених для експертизи матеріалів і підготовки висновків з окремих питань;
- запрошувати в установленому порядку для консультацій, проведення експертизи матеріалів і участі в підготовці та проведенні засідань НПР фахівців з міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій України;
- пропонувати окремі питання для розгляду на НПР або для попередньої їх експертної оцінки у науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організаціях чи доручати їх опрацювання окремим фахівцям.
6. Керівники секцій НПР організовують свою роботу згідно з цим Положенням і несуть відповідальність за розгляд поданих матеріалів та обґрунтування запропонованих рішень.
7. Керівники структурних підрозділів Держрибагентства України, Головрибводу і органів рибоохорони сприяють роботі НПР.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Адреса: 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 45-а

тел.: (044) 486 62 43, тел/факс: (044) 272 20 32

E-mail: darg@darg.gov.ua

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

        f y t